Algemene voorwaarden Van der Lee Aesthetics 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics in de ruimste zin des woords. 

Kliniek: Paul van der Lee (BIG-nummer : 19913681301, esthetisch arts), Van der Lee Aesthetics onder inschrijving KVK 803677712/ Vestigingsnr. 000046726764 is statutair gevestigd te Veenendaal, hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:

 

1. Definities

Behandelingsovereenkomst: alle door Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.

Patiënt: de wederpartij van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische- en cosmetische behandelingen die door Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics worden uitgevoerd.

 

2. Uitzonderingen op algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De behandelingsovereenkomst (en derhalve de behandelingen) leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Medici werkzaam bij Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics zijn BIG-geregistreerd. Hierna te noemen behandelaars. 

4. Resultaten cosmetische behandeling

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals infectie, bloeduitstorting, weefselversterking en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een correctie of touch-up uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, afhankelijk van het type behandeling dient deze binnen 14 – 28 dagen na behandelingsdatum plaats te vinden. Echter is dit geen verplichting. Bij overmacht (kan het onder andere zijn: verplichte sluiting, pandemie, lang ziekteverzuim van de behandelaar), vervalt het uitvoeren van de correctie of touch-up. Deze aanvullende correctie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

5. Uitvoering behandelingsovereenkomst

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics zal de behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig met de geldende richtlijnen van de IGJ & NVCG (laten) uitvoeren. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics hoeft daarvoor geen toestemming van patiënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics door de patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics zal ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de patiënt, zal Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van patiënten. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van patiënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics ; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, behandelaar; vertrek van een behandelaar, behandelaar; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics als de patiënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie

De patiënt geeft de behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst nodig heeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs en het invullen van de medische vragenlijst. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging, ontbinding en/of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics , of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medepatiënten.

13. Betaling van de behandeling

Betaling van een ingreep direct na de ingreep verschilt, enkel voor ingrepen geldt een aanbetaling vooraf. De patiënt wordt gehouden deze aanbetaling 14 dagen vóór de behandeling te voldoen. Het resterende bedrag wordt met pin of contant op de dag van de ingreep voldaan. Eventuele bijdrage in de behandeling vanuit de zorgverzekeraars, dient de patiënt zelf terug te vragen. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics heeft, zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat patiënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics heeft gedaan.

 

14. Vordering van betalingen

Voor rekening van de patiënt komen voorts alle door Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics derden voor de invordering inschakelt, is de patiënt de totale werkelijk door Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de patiënt. Voor zover Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

15. Prijswijzigingen

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

16. Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics op goede gronden wordt bestreden.

17. Aansprakelijkheid van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics

De aansprakelijkheid van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics, zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden.

18. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

19. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

20. Afhandeling klachten

Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics is aangesloten bij een erkende klachten en geschillencommissie DOKH. Hiermee voldoet de kliniek aan gestelde richtlijnen WKKGZ. 

De patiënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten dienen door de patiënt schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics. Indien er klachten zijn, kan de patiënt middels de website van Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics het klachtenreglement volgen. 

21. Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De patiënt gaat een behandelovereenkomst aan met Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics – de behandelaar is geen contractant. Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde en bekwame behandelaar te laten uitvoeren. 

 

22. Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Paul van der Lee, Van der Lee Aesthetics haar kantoor heeft.